Polityka prywatności strony internetowej oraz widgetów z nią powiązanych www.melisa-bel.pl

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi

w ramach funkcjonowania strony internetowej Izabela Rybak – wydawnictwo MELISA BEL pod adresem www.melisa-bel.pl.

Właścicielem strony jest: Izabela Rybak – wydawnictwo MELISA BEL.

Adres do korespondencji pocztowej: Izabela Rybak – wydawnictwo MELISA BEL, 20-858 Lublin, ul. Zakopiańska 1/113.

Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage’u strony w serwisie Facebook

lub pod adresem mailowym strony: melisa.bel.autorka@gmail.com.

Właściciel strony jest administratorem danych.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazuję Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W związku z tym oświadczam, że jestem właścicielem/administratorem następujących mediów: 

Strony internetowej: www.melisa-bel.pl

Profilu prywatnego na FB: „Izabela Rybak”

Strony na FB: „Melisa Bel”

Profilu na Instagramie: „melisa.bel.autorka”

Profilu na Twitterze: „melisabelautor”

————————————————————————————-

1 # DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Administrator– właściciel strony internetowej, Izabela Rybak – wydawnictwo MELISA BEL. Adres do korespondencji pocztowej: Izabela Rybak – wydawnictwo MELISA BEL, 20-858 Lublin, ul. Zakopiańska 1/113.Kontakt mailowy: www.melisa-bel.pl Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.melisa-bel.pl, na serwerze Nazwa.pl (www.nazwa.pl), domena w serwisie OVH (www.ovh.pl). Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony.

————————————————————————————-

2 # DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt.1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika

 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
 2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji strony.

III. Gromadzenie danych przez Administratora

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na stronie.
 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia strony.

IV. Podstawa przetwarzania

Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

————————————————————————————-

3 # SYSTEM KOMENTARZY

 1. Użytkownik zostawiając komentarz na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wewnętrzny system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
 2. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na stronie, ale przechowywane są przez wewnętrzny system zarządzania komentarzami.
 3. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w wewnętrznym systemie komentarzy.

————————————————————————————-

4 # POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:

 1. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
 2. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 3. widet YouTube umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych filmów;
 4. widet Twittera umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 5. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki strony.

————————————————————————————-

5 # POSTY SPONSOROWANE

 1. Na stronie zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek.
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji.
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na stronie wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
 5. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
 6. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
 7. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. 

Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

————————————————————————————-

6 # UDZIAŁ W KONKURSACH

Biorąc udział w organizowanych przez Administratora konkursach, wyrażasz zgodę na:

 1. publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy
 2. przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów konkursowych
 3. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez mail: kontakt@melisa-bel.pl lub „wyślij wiadomość” na profilu na Facebooku, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich ewentualnemu Sponsorowi nagród, jeśli to on dokonuje wysyłki.

————————————————————————————-

7 # PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM:

 1. Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.
 3. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przygotowując treść powyższej informacji Administrator kierował się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem pod w/w dane kontaktowe.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych u Administratora zawarte zostały w „Polityce przetwarzania danych osobowych”, dostępnej na stronach internetowych administratora (pod adresem: www.melisa-bel.pl) oraz w siedzibie Administratora.

DANE OSOBOWE (RODO)

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) przekazywanych w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) jest Izabela Rybak - Wydawnictwo MELISA BEL z siedzibą w Lublinie (adres: 20-858 Lublin ul. Zakopiańska 1/113) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 7123171323 REGON 388558696 mail: melisa.bel.autorka@gmail.com

2. JAK MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: melisa.bel.autorka@gmail.com

3. SKĄD ADMINISTRATOR MA MOJE DANE OSOBOWE?
Pana/i dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/i. Dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, zakład pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.

4. KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Ma Pan/i też prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH? CZY JESTEM ISTNIEJE WYMÓG PODANIA PRZEZE MNIE DANYCH OSOBOWYCH?

· REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA
Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (założenie konta w sklepie internetowym) oraz w celu realizacji umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);

Dane osobowe związane z rejestracją i obsługą konta będą przechowywane do czasu jego usunięcia. Następnie dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem umowy (założeniem i obsługą konta w sklepie internetowym) Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym). Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy.

· SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (złożenia zamówienia w sklepie internetowym) oraz w celu wykonania umowy (złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, monitorowania jej wykonywania, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);

W powyższym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zamówienia i jego rozliczenia oraz czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z realizacją zamówienia i jego rozliczeniem. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora do złożenia zamówienia jest niezbędne do jego złożenia, obsługi i/lub rozliczenia. Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy.

· NEWSLETTER
a. jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych (np. przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pana/i zgody),

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Powyższy okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w celach marketingowych.

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl

2. Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu:

a. zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);
b. zapamiętania produktów dodanych przez Pana/Panią do koszyka;
c. zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu sklepu internetowego ww.melisa-bel.pl zgodnie z preferencjami klientów).

3. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze sklepu internetowego. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

4. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies: a. cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl; b. cookies stałe - przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią. 5. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:
a. niezbędne do działania sklepu internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl jest niemożliwe;
b. zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego www.melisa-bel.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
c. statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl;
d. funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
e. społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, ze sklepem internetowym www.melisa-bel.pl.

INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze sklepu internetowego www.melisa-bel.pl lub jego funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: melisa.bel.autorka@gmail.com